Başvuru Süreci

Firmalar, pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün ve/veya süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile Teknoloji Ödülleri Programı'na başvurabilirler.

 

Başvurular online olarak alınmaktadır. Kuruluşlar başvuru için web sitesi üzerinde kullanıcı hesabı oluşturarak online başvuru formunu doldururlar. Aynı kurum birden fazla proje ile her proje için ayrı başvuru formu doldurarak başvurabilir.  Dileyen kurumlar başvuru esnasında çalışmalarını tanıtan kendi çektikleri kısa video ya da ek tanıtıcı dokümanları ekleyebilirler. Başvurular takvime uygun olmalıdır.

 

Online başvuru tamamlandıktan sonra TÖYK Sekreteryası tarafından ödeme ve hesap bilgileri başvuran kuruma iletilir. Başvuru süreci başvuru ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanmış olur. Başvuru ücreti yatırılmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. 


Başvurular ilgili kuruluş büyüklüğü sınıfında;
• yeni ürün üretilmesi veya ürün kalitesi/standardının yükseltilmesi (Ürün Yeniliği),
• yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi veya maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi (Süreç Yeniliği) kategorilerinde yapılmaktadır.

 

Ödüle başvuran kuruluşların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında 04.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” esas alınmaktadır.

 

Kuruluş büyüklük sınıflandırılması ölçütleri

 

Tanım Çalışan Sayısı Yıllık Hasılat veya Bilanço toplamı
Mikro Ölçekli İşletme

10’dan az

1 milyon TL'ye kadar
Küçük Ölçekli İşletme 50’den az 8 milyon TL'ye kadar
Orta Ölçekli İşletme 250’den az 40 milyon TL'ye kadar
Büyük/Bağlı* İşletme 250’den fazla 40 milyon TL’den fazla

 

* Yönetmelikteki tanımlama uyarınca, işletmeler;
a) başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,
b) herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,
c) konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme kabul edilmektedir. Bu kapsamda, Bağlı İşletme sınıfı büyük işletmelerle birlikte ele alınmaktadır.

 

Ayrıca Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamına giren çalışmalar isteğe bağlı olarak bu ödül kategorisi kapsamında da değerlendirilebilirler.