Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Programı İşbirliği Kurumları


TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

 

24 Temmuz 1963’te kurulan TÜBİTAK, toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimsemiştir.

 

TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte böylece üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

 

www.tubitak.gov.tr

 

 

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)

 

TTGV, 1 Haziran 1991’de özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulmuş ülkemizde özgün ve özerk bir ilk modeldir. TTGV’nin misyonu, ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. TTGV 15 üyeden oluşan ve özel sektörün 2/3 oranında üye ile temsil edildiği bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

 

Ülkemizde yenileşim ve eko-inovasyon bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu kapsamda Ulusal İnovasyon Sistemine katkıda bulunmak, kuruluşların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni mekanizmalar geliştirmek TTGV’nin amaçlarından bazılarıdır. Bu amacı gerçekleştirmek adına sadece program uygulayıcı kuruluş olmakla sınırlı kalmayıp, süreçlerde edinilen tecrübelerden hareketle danışmanlık ve eğitim hizmetleri, fon yönetimi ve fon yönetim modelleri, fikir ve politika geliştirme gibi tamamlayıcı proje ve faaliyetler de gerçekleştirmektedir.

 

www.ttgv.org.tr

 

 

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (TÜSİAD)

 

TÜSİAD, Türk sanayici ve iş insanları tarafından, 1971 yılında iş dünyasını temsil etmek amacıyla kurulan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜSİAD, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

TÜSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.

 

tusiad.org